top of page

Privacyverklaring

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
 

Salomons Groep Dronten of een van de dochterondernemeningen te weten Salomons Pluimveebedrijven (opererende onder handelsnamen Pluimveebedrijf Salomons BV en Salomons Olsterpad BV), Salomons Handel of Salomons Techniek (opererende onder handelsnamen Salomons Agro en KJS Holding BV). Hierna samengevat onder de naam Salomons Groep Dronten. 

Het gebruik van persoonsgegevens door Salomons Groep Dronten

Salomons Groep Dronten verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Salomons Groep Dronten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 

Doeleinden

Salomons Groep Dronten verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen 

 • De re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid

 • Verbetering van de dienstverlening

 • Facturering

 • Marketing

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Salomons Groep Dronten hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening

 • De bescherming van onze financiële belangen

 • De verbetering van onze producten en diensten

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Salomons Groep Dronten zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Salomons Groep Dronten zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Salomons Groep Dronten passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Jouw gegevens delen met anderen

In het kader van haar dienstverlening kan Salomons Groep Dronten persoonsgegevens uitwisselen. Salomons Groep Dronten kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP'ers of andere bedrijven die in opdracht van ons werken. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Salomons Groep Dronten aan een wettelijke verplichting moet voldoen. We zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Jouw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om Salomons Groep Dronten een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Salomons Groep Dronten verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: administratie@salomons-groep.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Salomons Groep Dronten, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Salomons Groep Dronten kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen

bottom of page