top of page
Salomons Groep Dronten techniek 22 (1).jpg

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Definities.

1.1 In deze algemene voorwaarden “Voorwaarden” wordt verstaan onder: 

a. SALOMONS HANDEL EN TECHNIEK handelend onder de besloten  vennootschap Salomons Agro B.V., gevestigd te 8251RK Dronten aan de Olsterweg 11, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Salomons Agro B.V.-producten levert en/of diensten verricht dan wel met wie Salomons Agro B.V. een overeenkomst aangaat of met wie Salomons Agro B.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst; 

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Salomons Agro B.V. en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur, granen, zaden en meststoffen en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Salomons Agro B.V., die het onderwerp zijn van een overeenkomst; 

e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel enz.), die Salomons Agro B.V. voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

f. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook. 

 

2. Toepasselijkheid. 

2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, onder algemene voorwaarden van Salomons Agro B.V. van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn deze voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Salomons Agro B.V. en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Salomons Agro B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

3. Aanbiedingen, 

Tot stand koming van overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van producten en diensten. 

3.1 Een aanbieding op (prijsopgave) van Salomons Agro B.V. bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever. 

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Salomons Agro B.V. een order van opdrachtgever, schriftelijk, aanvaardt of door Salomons Agro B.V.-uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Salomons Agro B.V. de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Salomons Agro B.V. op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Salomons Agro B.V. daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6 en 7, betalen conform de dan bij Salomons Agro B.V. geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een – in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel – bindend aanbod van Salomons Agro B.V. aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig Salomons Agro B.V.-aanbod.

3.3 Alle opgaven door Salomons Agro B.V. van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten, zijn met zorg gedaan maar Salomons Agro B.V. kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgave van Salomons Agro B.V. of van de monsters, tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. 

 

4. Wijzigingen en aanvullingen. 

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst. 

 

5. Prijzen. 

5.1 Alle prijzen van Salomons Agro B.V. zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in Salomons Agro B.V. brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van opdrachtgever de kosten van speciale vormen van verpakking en verzending (daaronder begrepen verzending naar meerdere adressen) de kosten van in- en uitvoerrechten en accijns, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven te zake van enige prestatie. 

5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Salomons Agro B.V. van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Salomons Agro B.V. doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door Salomons Agro B.V. geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Salomons Agro B.V. voor alle kosten en schade die voor Salomons Agro B.V. mochten voortvloeien uit het feit: 

Dat opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante eeg-lidstaat; en/of dat opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Salomons Agro B.V. en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of vergelijkbare belasting in een relevante eeg-lidstaat. 


 

6. Betaling. 

6.1 Ingeval van (af)levering van producten zal opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, op het moment van (af)levering van bedoelde producten aan Salomons Agro B.V. betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van het verrichten van diensten zal opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen dertig dagen na factuurdatum aan Salomons Agro B.V. betalen. Alle betalingen zullen, ter

keuze van Salomons Agro B.V. te harer kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden voldaan. In het geval ten kantore van Salomons Agro B.V. wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques, tenzij anders overeengekomen. 

6.2 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen tien dagen schriftelijk ter kennis van Salomons Agro B.V. worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Salomons Agro B.V. mededelen. 

6.3 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. 

6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Salomons Agro B.V. tenzij hem dit op basis van een kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. 

6.5 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij opdrachtgever binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de betreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de volgens artikel 17 lid 4 bevoegde rechter. 

6.6 Indien op enig moment bij Salomons Agro B.V. gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever en/of in het geval opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Salomons Agro B.V. tenminste eenmaal is aangemaand, is Salomons Agro B.V. gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende overeenkomsten van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de producten en/of vergoeding voor diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Salomons Agro B.V. onder de overeenkomst van opdrachtgever te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet, zoals onherroepelijke, en in dit geval tevens door een eerste klas bank geconfirmeerde, letters of credit, cash against documents of cash against delivery. 

6.7 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden. 

6.8 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd, gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. 

6.9 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Salomons Agro B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. 

6.10 Indien door Salomons Agro B.V., uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter. 

 

7. Afleveringstermijn.  

7.1 De door Salomons Agro B.V. opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Salomons Agro B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derde aan Salomons Agro B.V. verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Salomons Agro B.V. zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

7.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Salomons Agro B.V. Indien Salomons Agro B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Salomons Agro B.V., doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging. 

7.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende en redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is. 

7.4 Salomons Agro B.V. heeft te allen tijde het recht producten in gedeelten (af) te leveren. 

 

8. Aflevering en risico. 

8.1 De (af)levering van de producten, inclusief de kosten van de (af)levering en de overgang van het risico geschiede, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en cf. en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing. 

8.2 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten en verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarom die producten gereed zijn voor verzending aan opdrachtgever. Salomons Agro B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemde tijdstip en de plaats en opdrachtgever zal de producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na de kennisgeving, afnemen. 

8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname- en installatietijdstippen. 

8.4 Mocht opdrachtgever de producten om een niet rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Salomons Agro B.V. is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde. 

 

9. Overmacht. 

9.1 Indien Salomons Agro B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 

9.2 Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

9.3 Onder overmacht van Salomons Agro B.V. wordt verstaan elk van de wil van Salomons Agro B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Salomons Agro B.V. kan worden verlangd.

9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen. 

 

10. Eigendomsvoorbehoud. 

10.1 De eigendom van de producten gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij te zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Salomons Agro B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden. 

10.2 Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Salomons Agro B.V. op opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Salomons Agro B.V. lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 6.9. 

10.3 Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Salomons Agro B.V.  eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 

10.4 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Salomons Agro B.V. te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Salomons Agro B.V. daartoe zal opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Salomons Agro B.V. 

10.5 Indien en zolang Salomons Agro B.V. de eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever Salomons Agro B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of te producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal opdrachtgever Salomons Agro B.V. op Salomons Agro B.V. eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Salomons Agro B.V. de eigenaar is, zich bevinden. 

10.6 Bij beslag (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Salomons Agro B.V. 

 

11. Inspectie en reclame. 

11.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht en samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Salomons Agro B.V. worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zeven dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Salomons Agro B.V. worden gemeld. 

11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken. 

11.3 Opdrachtgever zal alle door Salomons Agro B.V. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Salomons Agro B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik. 

11.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten, waarvan door Salomons Agro B.V. geen controle op de reclame kan plaatshebben. 

11.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Salomons Agro B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico. 

11.6 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij producten, die onderdeel uitmaken van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van opdrachtgever in stand houding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd. 

11.7 Opdrachtgever kan geen aanspraak ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Salomons Agro B.V. zolang opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Salomons Agro B.V. niet is nagekomen. 

11.8 Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12.1 omschreven verplichtingen al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12. 

 

12. Garantie. 

12.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Salomons Agro B.V. genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal Salomons Agro B.V. de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren en/of te bewerken, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Salomons Agro B.V. ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Salomons Agro B.V. tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 

12.2 Indien Salomons Agro B.V.  producten aan opdrachtgever aflevert welke Salomons Agro B.V. van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Salomons Agro B.V. nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop Salomons Agro B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

12.3 Salomons Agro B.V. staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Salomons Agro B.V. in voor zodanig advies of instructies van opdrachtgever aan zijn afnemers. 

12.4 De producten blijven volledig voor risico van opdrachtgever ingeval door Salomons Agro B.V. aan de producten reparatie-activiteiten en/of bewerkingen worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Salomons Agro B.V. en niet in redelijkheid van opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert. 

 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring. 

13.1 Salomons Agro B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, zoals het niet (tijdig) kunnen betalen immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 

13.2 De aansprakelijkheid van Salomons Agro B.V. jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief btw). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Salomons Agro B.V.-aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 

13.3 Behoudens ingeval van grove schuldige opzet van Salomons Agro B.V. of haar hoogste leidinggevend personeel, zal opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken. 

 

14. Ontbinding. 

14.1 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Salomons Agro B.V. opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Salomons Agro B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is: 

- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten;
- een en ander onverminderd Salomons Agro B.V. andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Salomons Agro B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden. 

14.2. Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is Salomons Agro B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangend de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- de overeenkomst en direct daarmee samenhangend de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Een en ander onverminderd Salomons Agro B.V. ander recht onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Salomons Agro B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden. 

14.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Salomons Agro B.V. op opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Salomons Agro B.V. gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Salomons Agro B.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Salomons Agro B.V. in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. 

14.4 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Salomons Agro B.V. enige overeenkomst met opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW. 

 

15. Overdracht van rechten en verplichtingen.

15.1 Het is Salomons Agro B.V. toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Salomons Agro B.V. worden overgedragen dient Salomons Agro B.V.  opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Salomons Agro B.V. is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. 

15.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salomons Agro B.V. 

 

16. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en/ vernietigingsrechten door Salomons Agro B.V.


16.1 Indien Salomons Agro B.V. op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Salomons Agro B.V. niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend. 

 

17. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter. 

17.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot de overeenkomst(en) als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft. 

17.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Salomons Agro B.V. en opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing. 

17.3 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met opdrachtgever, zal deze Salomons Agro B.V. steeds direct informeren over alle bepalingen in deze voorwaarden die in het land van opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Salomons Agro B.V. geaccordeerd, zal Salomons Agro B.V. alsdan de redelijke kosten van eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zou, voor zover hij met een bepaalde in de eerst zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Salomons Agro B.V. vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Salomons Agro B.V. weigert om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen. 

17.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter. 

17.5 De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 18-01-2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1116789 en zullen op opdrachtgevers eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden. 

bottom of page